1.

بررسی تأثیر ماشک گل ‏خوشه‏ ای به‌عنوان‏ کشت اول و کود سبز به همراه سطوح کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه ‏ای

صفحه 1-9
میثم طاهری؛ فرهاد بیات؛ حسین مقدم؛ ناصر مجنون حسینی

2.

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و کیفی در چغندرقند

صفحه 11-24
حمید نوشاد؛ سمر خیامیم

3.

ارزیابی قابلیت تولید محصولات عمدة زراعی در اراضی منطقة هشتگرد با استفاده از روش فائو

صفحه 25-38
سید جلال یدالهی نوش آبادی؛ محمد رضا جهانسوز؛ ناصر مجنون حسینی؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی

4.

تأثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخص‌های فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم

صفحه 39-45
رضا کشاورز نیا؛ سید علی پیغمبری؛ محمدرضا بی همتا

5.

بررسی تأثیر نظام‌های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum)

صفحه 47-55
فاطمه رنجبر؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی

6.

بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت در شرایط کمبود آب با کاربرد میکوریزا و محلول‌پاشی سولفات روی

صفحه 57-70
محمدعلی ابوطالبیان؛ نسرین خدابنده لو

7.

ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپ‌های کلزا در شرایط تنش و بدون تنش اسمزی

صفحه 71-80
محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ سیدحسن حسنی کومله

8.

ارزیابی رقابت درون و برون گونه‌ای گندم (Triticum aesativum L.) و ازمک (Cardaria draba L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد

صفحه 81-90
فرشته حسنوند؛ سهراب محمودی؛ سیدوحید اسلامی

9.

تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه‌زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک (Ricinus communis L.)

صفحه 91-105
مینا سلطانی؛ علی مرادی؛ رضا توکل افشاری؛ حمیدرضا بلوچی

10.

تأثیر تنش خشکی بر جوانه‌زنی و محتوای رنگدانه‌های نورساختی در ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 107-119
الهام سلطانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علی رضا عباسی

11.

ارزیابی تأثیر کودهای زیستی بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L.)

صفحه 121-133
محمد رضا حاج سید هادی؛ محمد تقی درزی

12.

تأثیر کودهای زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهای غذایی، عملکرد مادة خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرشبی (.Dracocephalum moldavica L) در دو منطقة ایران

صفحه 135-148
سعید یوسف زاده؛ سید علی مدرس ثانوی؛ زهرا ایزدی

13.

تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های کمی و تنظیم‌کننده‌های اسمزی بادرشبو (Dracocephlum moldavica L.) در شرایط کم آبیاری

صفحه 149-158
محمود رمرودی؛ مجتبی چزگی؛ محمد گلوی

14.

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و اسیدهای چرب گلرنگ بهاره (IL111) در شرایط کمبود آب

صفحه 159-169
سیاوش حشمتی؛ مجید امینی دهقی؛ کیوان فتحی امیرخیز

15.

شناسایی نشانگرهای آگاهی‌بخش مرتبط با صفات ریشۀ برنج در مراحل اولیۀ رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیۀ ارتباط

صفحه 171-182
حسین صبوری؛ شریفه محمد الق؛ احمدرضا دادرس

16.

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم‌های مختلف جو تحت تأثیر تاریخ کاشت

صفحه 183-197
نجمه کمالی؛ محمدرضا خواجه پور؛ علی سلیمانی

17.

دﻣﺎﻫﺎی ﻛﺎردﻳﻨﺎل، واکنش به دما و داﻣﻨﮥ ﺑﺮدﺑﺎری دﻣﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺬر بامیه (Abelmoschus esculentus)

صفحه 199-205
وحید امیری منفرد؛ محمد فتح اللهی؛ رضا توکل افشاری

18.

شناسایی ژنوتیپ‌های برتر کلزا در دو محیط عادی و تنش خشکی با استفاده از نمودار دووجهی ژنوتیپ × صفت و نمودار دووجهی ژنوتیپ × محیط

صفحه 207-220
محمد ضابط

19.

ارزیابی محتوای پروتئین دانه، عملکرد و صفات مهم زراعی برخی رقم‌های رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت در تالش (گیلان)

صفحه 221-231
بهزاد جمالزهی؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمدحسین انصاری

20.

بررسی تأثیر شرایط رشد پایۀ مادری، بر ماندگاری بذر جو (Hordeum vulgare L.)

صفحه 233-242
نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

21.

بررسی فراسنجه‌های ژنتیکی در جمعیت بهنژادی روشن × مهدوی با استفاده از طرح کارولینای شمالی III

صفحه 243-251
زهرا بهزادی؛ روح الله عبدالشاهی؛ مهدی مهیجی

22.

تأثیر پیش‌تیمار بذر با آب بر جوانه‌زنی، رشد و فعالیت آنزیم‌های پاداکسندۀ گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم

صفحه 253-266
فاطمه محمودی؛ پریسا شیخ زاده؛ ناصر زارع؛ بهروز اسماعیل‌پور

23.

تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانه‌زنی و تولید نشاء در توتون (Nicotiana tabacum L.) رقم کوکر 347

صفحه 267-273
سینا سیاوش مقدم؛ امیر رحیمی؛ سید علی نورحسینی

24.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در کلکسیون کنجد (Sesamum indicum L.) بانک ژن گیاهی ملی ایران

صفحه 275-289
محمد عباسعلی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ احمد توبه؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ سعید غالبی

25.

تأثیر سن و تاریخ انتقال نشا بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 291-301
عباس لطفی کیوانلو؛ محمد آرمین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب