1.

صفحات آغازین

صفحه 1-6

2.

بررسی توسعه‌یافتگی و ویژگی‌های هیدرودینامیکی سامانه‌‌های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند)

صفحه 333-346
سجاد باقری سیدشکری؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفربیگلو؛ حاجی کریمی؛ ابراهیم مقیمی

3.

پیشنهاد معیاری ساده برای برآورد بارش سنگین در مناطق مختلف ایران

صفحه 347-365
فرزانه برزو؛ قاسم عزیزی

4.

کاربرد روش‌های قطعه‌بندی تصاویرطیفی در شناسایی و جدا سازی مخروط افکنه‌های حوضه یزد-اردکان

صفحه 367-383
سیدمهدی پورباقر کردی؛ عزت الله قنواتی؛ امیر کرم؛ امیر صفاری

5.

پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

صفحه 385-398
نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ صدیقه لوک زاده

6.

استخراج و تحلیل الگوهای سینوپتیک منجر به توفان های تندری دشت اردبیل

صفحه 399-419
برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان

7.

تغییرات زمانی‌ـ مکانی بارش دورة سرد سال در ایران (1950-2009)

صفحه 421-433
مهدی صداقت؛ حمید نظری پور

8.

ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک (مورد مطالعه: منطقۀ زرین‌آباد ساری)

صفحه 435-449
مهری برومند؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی

9.

تحلیل فضایی بارش ماهانة شمال غرب ایران با استفاده از آمارۀ خودهمبستگی فضایی

صفحه 451-464
داریوش یار احمدی؛ منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی‌

10.

ارزیابی زمین‌ساخت حوضه‌های آبریز با استفاده از اختصاصات ژئومورفولوژیک در قالب الگوی TecDEM (مورد مطالعه: حوضۀ آبریز رودک در شمال شرق تهران)

صفحه 465-479
ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه کیارستمی

11.

تعیین قابلیت آسیب‌پذیری کیفی آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده از الگوی دراستیک و واسنجی آن به روش تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 481-498
مهسا رحیم زاده کیوی؛ سعید حمزه؛ حمید کاردان مقدم

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-24


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب