1.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی

صفحه 1-14

2.

مقایسه استرس فرزندپروری مادرانِ کودکانِ پسر عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی- حرکتی

صفحه 15-26

3.

سبک های دفاعی تابعی از خودکارآمد پنداری هیجانی و حرمت خود

صفحه 27-39

4.

تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی

صفحه 41-71

5.

بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان

صفحه 73-92

6.

بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه"

صفحه 93-108

7.

بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران

صفحه 109-121

8.

بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان

صفحه 137-150

9.

رابطه ابعاد کمال‌گرایی و جهت گیری هدفی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

صفحه 151-162

10.

اثربخشی بازی درمانی در مهارت های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی دانش آموزان با نشانگان داون

صفحه 193-208

11.

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

صفحه 163-179

12.

بررسی شیوع اختلالات یادگیری و پیش بینی کننده های جمعیت شناختی

صفحه 181-192

13.

اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

صفحه 199-212


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب