1.

تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور

صفحه 5-25
محمد احسانی؛ افشار هنرور؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حبیب هنری؛ فیونا جردن

2.

تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کنندة متغیرهای جمعیت شناختی

صفحه 27-42
سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی

3.

بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور

صفحه 43-63
مهدی طالب پور؛ جواد غلامیان

4.

بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

صفحه 65-81
محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رضا همایی؛ زهره موسوی

5.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در سازمان تربیت بدنی از نظر کارشناسان این سازمان

صفحه 83-98
مرجان صفاری؛ ندا شهرزاد

6.

بررسی جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران

صفحه 99-119
مهرزاد حمیدی؛ احمدعلی آصفی

7.

مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان

صفحه 119-135
Hamed Abdi؛ مجید جلالی فراهانی؛ نصراله سجادی

8.

بررسی فعالیت‌های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک

صفحه 137-155
اسفندیار خسروی زاده؛ عابده حق‌دادی

9.

رابطة بین هوش سازمانی با بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

صفحه 155-168
محمدرسول خدادادی؛ میرمحمد کاشف؛ کریم صالح زاده؛ محسن شیرمحمدزاده؛ فرهاد خوشنویس

10.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 169-190
محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرا.. سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی؛ سیدعلی نقیب طباطبائی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب