1.

تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران

سیدعلی موسوی زاده؛ محمد مقدم؛ محمود تورچی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سیروس مسیحا

2.

تاثیر حذف برگ بر فعالیت فتوسنتزی برگ پرچم و رشد دانه در گندم نان

مهدی جودی؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ فرزاد شریف‌زاده

3.

بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی

4.

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات کمی گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی

سید سعید موسوی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ محمد رضا قنادها

5.

ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) و دوروم (Triticum turgidum L.) به تنش شوری

رحیمه همتی؛ حسن پاک نیت

6.

بررسی تحمل ارقام سویا ((Glycine max L. به علفکش گلایفوسیت

احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ سعید رضا وصال؛ حسن محمد علیزاده

7.

جداسازی و تهیه ساختار Antisense ژن fae و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus)

علی‌رضا زبرجدی؛ مختار جلالی جواران؛ علی هاتف سلمانیان؛ قاسم کریم زاده؛ احمد معینی؛ امیر موسوی

8.

بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه

روح ا.. امینی؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد علی باغستانی؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا عطری

9.

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها

سیدمحمدعلی مفیدیان؛ رجب چوکان؛ محمدرضا قنادها؛ محمود خدامباشی امامی

10.

گروه بندی ارقام مختلف برنج بر اساس میزان آمیلوز و پارامتر های ویسکوسیتی

مهرزاد اله قلی پور؛ ابوبکر جوهر علی؛ تسو کاسا ناگامینه؛ یوئی شیرو کوجیما

11.

بررسی ارتباط فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت با پایداری غشای سلولی و کلروفیل در ارقام گندم نان مقاوم و حساس به تنش خشکی

فرهاد جباری؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ هوشنگ علیزاده

12.

بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپهای جو (Hordeum Vulgare L .) با استفاده از آماره های پایداری تکرار پذیر و تجزیه الگو به وسیله مدل AMMI

فرشاد فتاحی؛ احمد یوسفی

13.

اثر تراکم بر عملکرد و برخی صفات رویشی و زایشی 3 ژنوتیپ ماش L.) wilczek ) Vigna radiata در منطقه اهواز

یعقوب حبیب زاده؛ رضا مامقانی؛ علی کاشانی؛ موسی مسگر باشی

14.

بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی علف‌های هرز پهن برگ در کشت انتظاری نخود

علیرضا یوسفی؛ حسن محمدعلیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا جهانسوز

15.

بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری برخی صفات کمی در لاین های دابل هاپلوئید گندم

بهرام حیدری؛ قدرت الله سعیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ کازوهیرو سوئناگا

16.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

بهمن پاسبان اسلام؛ طاهر قاسمی

17.

تأثیر نسبت‌ اختلاط و تراکم بوته بر تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم(Sorghum bicolor) با لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata)

یاسر شریفی؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ علی سروش‌زاده

18.

شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی

19.

تعیین رتبه‌های ژنوتیپی و پایداری هیبریدهای زودرس ذرت با استفاده از آمار ناپارامتری

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ زیبنده دهقان پور

20.

تعیین حد بحرانی و کلاس بندی مقادیر آهن، منگنز، روی و مس برای گندم دیم (T. aestivum. L.) در شمال غرب ایران

ولی فیضی اصل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب