1.

خودآموزی ومطالعه ی مستقل ونقش آن دریادداری دانش آموختگان تربیت بدنی

دکتر ابوالفضل فراهانی

2.

بررسی سطح آمادگی جسمانی وحرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد وتهیه ی هنجار

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احمد حسن نیا؛ دکتر مهدی طالب پور

3.

بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر روی متغیرهای توان بی هوازی،سرعت عکس العمل ورکورد شناگران دختر نخبه ی تیم ملی ایران ‹15 تا17 ساله›

افسانه قوجه لی

4.

تاثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی فعالیت آنزیم های سرمی

افشار جعفری؛ دکتر عباسعلی صاحبقدم لطفی؛ دکتر خسرو ابراهیم

5.

طراحی وساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران جهت براورد اکسیژن مصرفی بیشینه افرادبزرگسال وبررسی پایایی دستگاه طراحی شده وآزمون شاتل ران

دکتر فرزاد ناظم؛ اکبر سازوار؛ دکتر نادر فرهپور

6.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

7.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

8.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

9.

اثر هیپرگلیسمی برمتابولیسم کربوهیدرات درطول یک فعالیت شدید استقامتی

دکتر حمید محبی

10.

بررسی میزان شیوع وعلل صدمات ورزشی در دختران ژیمناست نخبه ی کشور

افسر جعفری؛ دکتر محمدرضا بیات

11.

مقایسه ی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه ویک فعالیت ورزشی زیربیشینه برپاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار وغیرورزشکار

دکتر عباسعلی گائینی

12.

بررسی تاثیر یک برنامه ی تمرینی منتخب دویدن درآب کمعمق باشدت 70 درصد بیشینه برتوان هوازی وترکیب بدنی دختران 15-17 ساله ی دبیرستانی

دکتر ناصر بهپور؛ دکتر بهمن تاروردیزاده؛ فاطمه ی نیکرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب