1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان متأهل شهرستان تنکابن

صفحه 167-191
حدیثه رمضانی فر؛ علیرضا کلدی؛ بهرام قدیمی

3.

مقایسة تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه ‏یافته بر‌اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

صفحه 193-221
رضا کریمی؛ سمیه عرب خراسانی؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ محمدرضا نصیری

4.

تبیین الگوی پیشران‌های نهادی موفقیت کسب‌وکار‌های کارآفرینانة زنان با اثر میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (مطالعة موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان)

صفحه 223-242
فرج الله رحیمی؛ سارا محمدی؛ میعاد سلامی

5.

زنان دانشگاهی و تعارض کارـ زندگی

صفحه 243-267
حمیده دباغی

6.

گفتمان‌ها و روایت‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت‌جنسیتی در ایران: واکاوی علل و جهات تکثر برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها

صفحه 269-304
ناهید سلیمی؛ سیدحسین کاظمی

7.

سبک رهبری تضایف‌گرای زنان و اثر آن بر توسعه پایداری سرمایه‌های انسانی؛ با تحلیل نقش میانجی سطح بلوغ قابلیت‌ کارکنان

صفحه 305-328
محمد حکاک؛ حسن کولیوند

8.

زنانگی و برساخت ایدئال‌های مردانه: مطالعه‌ای در میان مردان متولد دهة ۱۳۷۰ در تهران

صفحه 329-349
نفیسه شریفی؛ امیلیا نرسیسیانس

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب