1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

صفحه 189-208
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

3.

دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

صفحه 209-224
محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان

4.

هـدف حقوق ورشکستگی

صفحه 225-241
حبیب رمضانی آکردی

5.

درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول

صفحه 243-263
محمد ساردویی نسب؛ زهرا فریور

6.

دعاوی احتمالی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 265-283
رضا شکوهی زاده

7.

تبیین راهکارهای مقابله با فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران

صفحه 285-302
احد طاهری؛ سید محمد صادق طباطبایی

8.

بررسی دکترین گروه شرکت‌ها در حقوق بانکی

صفحه 303-321
ابراهیم عابدی فیروزجائی

9.

قاعدة جمجمة نازک؛ تأثیر وضعیت خاص زیان‌دیده بر جبران زیان‌های بدنی در حقوق کامن‌لا

صفحه 323-337
علیرضا عالی پناه؛ محبوب خدائی

10.

تحلیل حقوقی جلب ثالث به‌عنوان تنها دعوای پیرو

صفحه 339-358
احد قلی زاده منقوطای

11.

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

صفحه 359-377
علی کریمی؛ عباس کریمی

12.

«قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)

صفحه 379-398
مصطفی ماندگار؛ مصطفی شعبانی

13.

مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

صفحه 399-417
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو

14.

ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

صفحه 419-435
خیراله هرمزی؛ سمانه ده حقی

15.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب