1.

اثر حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 125-156
علی اصغر سالم؛ معصومه عزیزخانی؛ جواد عرب یارمحمدی

2.

اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار

3.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر اسمعیل ابونورى؛ مهندس علی تاجدین

4.

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
اسماعیل ابونوری؛ اسماعیل اسناوندی

5.

بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 487-523
نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد

6.

بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

دوره 39، شماره 4، دی 1383
دکتر مجید صامتى؛ علیرضا کرمى

7.

بررسی وضعیت رفاه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی استان های کشور در برنامه ششم توسعه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 191-207
محمد حسین امجدی؛ مرضیه انحصاری

8.

بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری ایران (رویکرد تعیین کانون های سیاست گذاری براساس گروه های شغلی)

دوره 57، شماره 2، دی 1401، صفحه 285-319
الهام حشمتی دایاری؛ سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی

9.

تأثیر رانت منابع طبیعی بر کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای منا)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1403
سمانه معین‏ الدینی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حسین مهرابی بشرآبادی

10.

تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 539-551
جلیل خادم الحسینی؛ سیدنعمت اله موسوی؛ جلیل خداپرست شیرازی

11.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

12.

نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران

دوره 41، شماره 4، آبان 1385
سهیلا پروین

13.

نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-60
عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده

14.

وضعیت‌سنجی و اولویت‌بندی شاخص‌‌های توسعة پایدار در مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 663-690
فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب