1.

بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌‌های ورزشی منتخب

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-74
رزگار محمدی؛ حبیب هنری؛ سارا کشکر

2.

پایش چالش‌های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1047-1069
جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی

3.

تبیین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 159-174
نوید اسدی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ آرام مرادی

4.

تحلیل ابعاد هم‌افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 277-292
محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد

5.

تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی براساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 361-380
حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ بهمن عسگری

6.

تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به‌واسطة توسعة سازمانی در بین کارکنان فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1165-1185
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

7.

شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 230-213
جمال الدین شریعتی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ رحیم خسرومنش

8.

طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 145-158
غلامرضا شعبانی بهار؛ یوسف باقری؛ حبیب هنری

9.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون‌های حرفه‌ای منتخب ورزش گروهی کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 119-139
رسول طریقی؛ سیدنصراله سجادی

10.

منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-22
محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی

11.

نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 683-696
امیر قنبرپور نصرتی؛ محمد خبیری؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف اقاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب