1.

اثر تنش شوری بر توزیع یونی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم

دوره 52، شماره 1، بهار 1400
کاظم پوستینی؛ زهره دیانت مهارلویی؛ علیرضا عباسی

2.

ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382
اشرف الدین سخن‌سنج؛ حکمت علیخانی؛ مسعود میرمعصومی

3.

ارتباط بین صفات‎ رشدی ریشه و شاخص‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان در شرایط تنش شوری

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-117
شکوه فخری؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی

4.

بررسی اثرات تنش اسمزی و سمیت یونی ناشی از شوری با استفاده از پاسخ های سریع فتوسنتزی گندم دوروم

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 519-527
افراسیاب راهنما؛ رنا مانز؛ ریچارد جیمز

5.

بررسی بیان ژن‌های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن‌آوری درشت‌آرایه

دوره 41، شماره 1، بهار 1389
حسینعلی رامشینی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سید علی پیغمبری؛ منصور امیدی؛ پاتریک شوایزر

6.

بررسی عوامل مؤثر بر جوانی‌زنی بذر علف هرز خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 235-242
سید محمد امین فانی یزدی؛ محمد رضوانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حسن کرم زاده

7.

بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور

دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 629-644
مهدی امیریوسفی؛ محمود رضا تدین؛ رحیم ابراهیمی

8.

تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن

دوره 1، شماره 0، زمستان 1380
اشرف‌الدین سخن‌سنج؛ ناهیدکرامت

9.

نقشه‌یابی نواحی ژنومی کنترل‌کنندۀ صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با جوانه‌زنی گندم نان در وضعیت طبیعی و تنش اسمزی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 119-133
براتعلی فاخری؛ ابوالفضل خالق بابکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.