1.

استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 573-590
محسن صادقی؛ ندا خوان زاده

2.

بررسی تطبیقی جایگاه «جهت» در حقوق قراردادهای ایران و حقوق نوین فرانسه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 381-404
مصطفی هراتی

3.

تحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 117-130
غلامرضا حاجی نوری

4.

تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 317-333
محمد جلالی؛ حامد کرمی

5.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
امیر صادقی نشاط

6.

حکم الزام متعهد به ایفای عین تعهد و اجرای آن از سوی شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 591-611
ابراهیم شعاریان ستاری؛ سئودا باحجب عظیمی

7.

دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 967-985
سعید خانی والی زاده

8.

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 299-321
ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

9.

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حسن فرج دنیوی

10.

مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 553-572
حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

11.

مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 35-66
محسن ایزانلو؛ صادق شریعتی نسب

12.

مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 725-750
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ وحید رضادوستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب