1.

بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-139
علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف

2.

پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 981-999
عباسعلی حاجی کریمی؛ بهزاد محمدیان

3.

تدوین الگوی پیشایندهای سرمایه‌های اجتماعی در ورزش دانش‌آموزی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-83
پیام سلطانی؛ لورا چپری؛ محمد سجادیان

4.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سازمانی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 613-645
مریم طهرانی؛ سعید جعفری نیا؛ یاسمن قربانی

5.

شناسایی پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده‌های بزرگ در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش‌شناسی آمیخته

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 684-705
حسن غفاری؛ باقر کرد؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالعلی کشته‌گر

6.

شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایه اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 583-608
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ؛ فاطمه نادریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب