1.

Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 47-58
جهانشیر امینی؛ دریا زرگر؛ جعفر عبدالله زاده

2.

Bio-fertilizer application: molecular and biochemical changes in infected cucumber with Phytophthora melonis

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-15
سید کاظم صباغ؛ لیلا تناور

3.

Isolation and screening of phytotoxin-producing actinomycetes for biological control of Cardaria draba

دوره 4، شماره 1، مرداد 2014، صفحه 113-121
Javad Hamedi؛ Reyhaneh Papiran؛ Hamid Moghimi

4.

Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 17-26
فاطمه سادات سیدین؛ مسعود احمدزاده؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مجید اولیاء؛ هلگه بی بوده

5.

اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 83-92
جواد آبخو؛ احمد مهربان

6.

اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-125
زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی

7.

اثر باکتری Bacillus mycoides بر Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum عامل پوسیدگی ریشه و ساقه خیارگلخانه‌ای

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

8.

اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتد مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 701-714
راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز

9.

اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

دوره 9، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 143-159
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

10.

اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 9-16
کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ فرزانه طلایی

11.

اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 75-85
زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

12.

اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 185-195
آزاده زاهدی گلپایگانی؛ پدیده وطن پرست؛ علیرضا صبوری؛ کیوان بهبودی؛ هلن محمدی

13.

اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی پروانه مینوز گوجه‌فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 43-56
زهرا رحمتی حبیب آبادی؛ نفیسه پورجواد

14.

اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 43-52
مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن

15.

اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 261-268
ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

16.

ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 113-126
رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

17.

ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 31-47
مهدی اخلاقی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

18.

ارزیابی استرین هایStreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
آرزو اشرفی زاده؛ حسن رضا اعتباریان

19.

ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 165-172
اقدس خطیب؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ احمد درخشان؛ هادی محمودی

20.

ارزیابی سازگاری دو جدایه‌ بومی نماتدهای بیمارگر حشراتSteinernema carpocapsae IRMoghan1 و Steinernema feltiae با حشره‌کش زیست-پایه فلوبن-دیامید

دوره 11، شماره 2، دی 1401، صفحه 83-93
لاله ابراهیمی

21.

ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 289-295
یاسر پیرعلی؛ اسحق کریمی؛ صدیقه نبیان؛ وحیدرضا ذیلابی

22.

ارزیابی قارچکش بیولوژیکی رویین1 در مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 87-95
مهیار شیخ الاسلامی؛ شهرام نعیمی؛ ُسید باقر محمودی؛ علی جلیلیان

23.

ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 269-272
بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم

24.

افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 127-136
سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

25.

القای مقاومت گوجه‌فرنگی به پژمردگی فوزاریومی تحت تنش شوری با استفاده از باکتری Bacillus velezensis UTB96

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-59
اکرم شانقی؛ سمیه رحیمی کلده؛ حسین صارمی؛ مسعود احمدزاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب