1.

اثر استحصال سیلاب در بندسارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 55، شماره 4، زمستان 1381
امیرمحمدصالح آشوری نژاد؛ محمد جعفری؛ محمود عرب خدری؛ حسین آذرنیوند

2.

اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: دشت سیستان)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 901-914
فرهاد ذوالفقاری؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی

3.

ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: (گیاهان و بندپایان)

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 281-293
علیرضا خداشناس؛ مرضیه خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی

4.

بررسی اثر ویژگی‌های شیمیایی خاک و تاج‌پوشش درخت کنار (Ziziphus spina-christi L.) بر خصوصیات بانک بذر خاک

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 477-491
محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده

5.

بررسی سازگاری گیاه ارزن پادزهری به شرایط پالس و اینتر پالس

دوره 4، شماره 3، زمستان 1387
محمد جنگجو برزل‌آباد

6.

بررسی محیط های طبیعی خاورمیانه (با تأکید بر ایران )

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر شهریار خالدی

7.

تخمین بیوماس با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(مطالعۀ موردی: حوزۀ مرک، بیرجند)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 907-920
سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری

8.

تعیین گونه‌های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته‌بندی

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 21-28
محمدرضا طاطیان؛ علیرضا ذبیحی

9.

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-206
امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی

10.

شبیه‌سازی اثرگذاری زیست‌محیطی بام‌های سبز گسترده و فشرده در شهر یزد

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 681-691
زهرا کریمیان

11.

شناخت فرآیندهای مؤثر بر توسعه و تحول عوارض ماسه‌ای (مطالعة موردی: عوارض ماسه‌ای چالة سیرجان)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
مهران مقصودی

12.

کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه‌های مرتعی مناطق خشک (مطالعة موردی: حوزة آبخیز شهید نوری کاخک)

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 457-467
علی گلکاریان؛ داود داودی مقدم؛ سید امیر نقیبی؛ مسعود عشقی زاده

13.

مدل منطقه‌ای منحنی تداوم جریان حوزه‏های آبخیز بدون آمار مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 251-265
اصغر زارع چاهوکی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ سعید اسدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.