1.

باطنی‌گرایی در یونان باستان

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 205-226
ایمان شفیع بیک

2.

بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفت‌گانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانی

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 189-205
علی اشرف امامی؛ علی اکبری چناری

3.

بررسی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در آراء افلاطون

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر یحیی کبیر

4.

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن بر پایۀ معناشناسی و بازخوانش واژگان «نفس، روح و قلب»

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 547-527
مهدی نوری افشان؛ ابوالفضل خوش منش

5.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

6.

جاودانگی انسان از دیدگاه قران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1384
قربانعلی کریم زاده قراملکی

7.

جسم، روح و نفس از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 63-94
ابو سعید داورپناه؛ سید حمید رضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب

8.

عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 83-101
هدیه حسینی؛ محمدتقی غیاثی

9.

مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 67-86
حمیرا زمردی؛ الهه آبین

10.

مراتب تجلی روح در تاریخ (درآمدی بر دایره المعارف علوم فلسفی هگل)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1388
حسن مهرنیا

11.

وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-87
فرزانه روحانی مشهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب