1.

-

دوره 5، شماره 0، اردیبهشت 1383
B. Sharifizadeh؛ H. Ebrahimzadeh؛ M. Izadpanah؛ Sh. Zarre؛ V. Niknam

2.

Variations to somatic protein profiles of Dicrocoelium dendriticum in Iranian ruminants

دوره 6، شماره 2، شهریور 2012، صفحه 95-98
بهنام مشگی؛ Ali Eslami؛ Nadia Taefie-Nasrabadi؛ Fatemeh Jalosian

3.

استفاده از الکتروفورز پروتئین در ارزیابی فاصله ژنتیکی گونه های یونجه

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376
مصطفی ولیزاده

4.

بررسی پادگن های توموری ناشی از ویروس لکوز گاو در عقده های لمفاوی و مقایسه آن با کشت سلولی FLK آلوده به ویروس

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 51-55
غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ فرهید همت زاده؛ بختیار محبوبی

5.

بررسی سازوکارها و بیان پروتئین‌های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنۀ Tetranychus urticae

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 209-218
هدیه شرربار؛ مهدی کاکایی؛ مرضیه صفرالهی

6.

بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 97-107
سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی

7.

بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در Tritcium boeoticum و Aegilops tauschii ایران و کشورهای همسایه

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 299-305
تینا کیهانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا نقوی

8.

تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-87
مریم صاحبی اعلا؛ فرخ کفیل زاده؛ معصومه حیدری

9.

تعیین الگوی پروتئینی پنی سیلیوم‌های جدا شده از منابع طبیعی ایران

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
آذرسبکبار؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر حسین کیوانی امینه؛ دکتر محمد موذنی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد

10.

رابطه بین پروتئینهای محلول و مقاومت به سرما در گندم با استفاده از رگه‌های جایگزین و تجزیه به عاملها

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها

11.

شناسایی آلل‌های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 327-334
سیوان احمدی؛ محمدرضا نقوی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

12.

شناسایی کریپتوسپوریدیوم پارووم‌ ‌با روش PCR و تعیین الگوی پروتئینی وآنتی ژن‌های ایمونوژنیک آن

دوره 64، شماره 1، فروردین 1388
الهه ابراهیم زاده؛ پرویز شایان؛ صدیقه نبیان؛ صادق رهبری؛ محمدرضا مخبر دزفولی

13.

مطالعه الگوی الکتروفورتیک عصاره پروتئینی عقده های لمفاوی گاوهای مبتلا به لوکوز در مقایسه با گاوهای سالم

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر حسن ممتاز

14.

مطالعه پادگن های دخیل در ایمنی همورال ویروس IBR

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 57-61
فرهید همت زاده؛ هادی کیوانفر؛ مهدی احمدی

15.

مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
دکتر علی احسانی پهر آباد؛ دکتر طالب واثقی؛ دکتر محمود امین لاری

16.

مطالعه روند تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا با روش کیسه‌های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
محمد مرادی شهر بابک؛ علی اصغر صادقی؛ علی نیکخواه

17.

مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر حمیدرضا ایوبی؛ دکتر ملیحه پور کبیره عباسعلی؛ دکتر تقی زهرائی صالحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب