1.

ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-83
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده

2.

بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

3.

تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 75-86
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی

4.

تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 113-125
جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده

5.

تأثیر خودحرکتی بر ادراک فاصله: بررسی جفت شدن ادراک و عمل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 443-456
عاطفه افتخاری؛ جلال دهقانی زاده

6.

تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 511-527
مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی

7.

دوره تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 21-35
سپیده جلالی؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

8.

مقایسۀ رفتارهای خیرگی و تصمیم‌گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 123-133
حسن محمدزاده؛ پریسا پارسافر؛ جلال دهقانی زاده

9.

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-127
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب