1.

آثار اندازه قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک و زمان توقف فشار بر قابلیت ماندگاری و ریزش ذرات بلوک های خوراک کامل

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 569-584
سیروس فراستی؛ محمد معینی؛ فردین هژبری؛ حسن فضایلی

2.

ارزیابی غلظت های مختلف کبالت در جیره بره های پرواری: اثر بر عملکرد، برخی متابولیت های خون و فراسنجه های تخمیر شکمبه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 223-235
الهام ندری؛ فردین هژبری؛ محمد مهدی معینی

3.

تأثیر پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر بر قابلیت هضم یونجه و عملکرد بره های پرواری

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 11-20
علیرضا کرمپور؛ فردین هژبری؛ فرخ کفیل زاده

4.

دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺧﻮراﮐﯽ: فراسنجهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و عملکرد در ﺑﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-35
توکل اخوان گیگلو؛ فردین هژبری؛ منوچهر سوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.