1.

آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 555-574
ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی

2.

ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 389-406
زهرا آراستی؛ هومان حیدری؛ محمدحسن مبارکی

3.

بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 195-214
زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور

4.

برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 129-148
زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی

5.

تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 593-612
زهرا آراستی؛ سمیرا قدوسی؛ افسانه باقری

6.

تبیین نقش مؤلفه‌های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-79
زهرا آراستی؛ افروز سفیدگر؛ رضا زعفریان

7.

چگونگی تغییر نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحلة نوپایی به تثبیت: مورد بررسی بخش صادرات

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-19
زهرا آراستی؛ الناز طرزمنی

8.

شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380
مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی

9.

شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 473-492
افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی

10.

شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-257
افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی

11.

طراحی الگوی توسعه و انتخاب مدل کسب و کار مبتنی بر نوآوری اجتماعی

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 31-46
فاطمه خراسانچی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ سید مجتبی سجادی

12.

کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-380
زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور

13.

مرور نگاشت نظامند بر تحقیقات اثرگذار در حوزه‌ی تشخیص فرصت کارآفرینانه و تحلیل رویکرد شناختی: از سال 1994-2018

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19
وحیده بامشاد؛ کامبیز طالبی؛ حمیدرضا یزدانی؛ زهرا آراستی

14.

مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-35
زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب