1.

امنیت‌ هستی‌شناختی و ملی شدن صنعت نفت در ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1269-1292
حمیرا مشیرزاده؛ محمدحسین خانلرخانی

2.

تحلیلی استعاره‌ای از ساخت ایران در روزنامه‌های مهم ایالات متحده (2013-2001)

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 773-790
حمیرا مشیرزاده؛ فاطمه بهرامی پور

3.

تحلیلی لکانی از «ناسیونالیسم» بلندپروازانۀ دولت پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 225-244
حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی

4.

جنگ آمریکا علیه عراق و ساختار معنایی نظام بین‌الملل

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حمیرا مشیرزاده

5.

دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 265-284
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

6.

زمینه های ساختاری نظریه پردازی ایرانی در روابط بین الملل

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 337-355
حمیرا مشیرزاده؛ مجید کافی

7.

سرمایۀ اجتماعی بین‌المللی: اعتماد، مشارکت و شبکه‌ها در جامعۀ بین‌الملل

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-195
حمیرا مشیرزاده؛ نسیم سادات واسعی‌زاده

8.

سنت واقع‌گرایی در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-220
حمیرا مشیرزاده

9.

صورت‌محوری گفتمانی اسطوره‌بنیان: چارچوبی نظری برای فهم سیاست خارجی غیرواقع‌گرا

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 595-569
حمیرا مشیرزاده؛ سجاد مینادی

10.

کثرت‌گرایی در روابط بین‌الملل: نقطه ضعف یا نقطه ‌قوت؟

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 555-529
حمیرا مشیرزاده

11.

مسکو و جمهوری های پیرامونی در دوران شوروی: چارچوبی تحلیلی برای درک روابط و اقدامات

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
حمیرا مشیرزاده؛ مریم نظامی

12.

مشروعیت‌بخشی به جنگ علیه تروریسم در گفتمان سیاست خارجی آمریکا

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1155-1174
حمیرا مشیرزاده؛ حسین رجایی

13.

مطالعات بین‌المللی در ایران: مطالعۀ موردی مقاله‌های مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 139-158
حمیرا مشیرزاده؛ علی خواجه نایینی

14.

مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 193-209
حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی

15.

نظم نوظهور بین‌المللی و آینده حقوق بشر: دیدگاه‌ها و نقدهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1147-1125
حمیرا مشیرزاده؛ مصطفی صبوری

16.

نقش جنبش‌های فراملی در تدبیر جهانی امور زیست‌محیطی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 199-215
حمیرا مشیرزاده؛ سیده فاطمه هاشمی

17.

هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب