1.

ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
صابر شاهویی؛ حسینقلی رفاهی

2.

ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان

دوره 1، شماره 0، بهار 1375
محمود شریفی؛ حسینقلی رفاهی؛ محمد معزاردلان

3.

ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، پاییز 1387
حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا

4.

بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی؛ حسینعلی علیخانی

5.

بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

6.

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378
بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهوئی؛ فرامرز مجد

7.

بررسی تثبیت پتاسیم درخاکهای منطقه کرج

دوره 1، شماره 0، بهار 1357
حسینقلی رفاهی

8.

بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

دوره 3، شماره 0، بهار 1378
آرش صباح؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهوئی

9.

بررسی شوری آبهای سطحی حوزه آبخیز آجی چای ونقش فرسایش در آن

دوره 3، شماره 0، تابستان 1374
منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی

10.

بررسی فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی چند معادله در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی باران

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386
حسین اسدی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور؛ حسین قدیری

11.

بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دوره 32، شماره 1، بهار 1380
رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان

12.

بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
مهران رئوفی؛ حسینقلی رفاهی؛ نادر جلالی؛ فریدون سرمدیان

13.

بررسی کانیهای رس خاکهای آبرفتی برخی از نقاط ایران

3و4، شماره 0، زمستان 1356
حسینقلی رفاهی

14.

بررسی مقدماتی مشخصات خاکهای جزیره ابوموسی

1و2و3و4، شماره 0، زمستان 1358
حسینقلی رفاهی

15.

بکارگیری روش EPM در مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب حوزه آبخیز الموت رود

دوره 3، شماره 0، بهار 1374
حسینقلی رفاهی؛ محمد رضا نعمتی

16.

پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384
مجید محمودآبادی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

17.

تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

18.

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378
بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهویی؛ سیداحمدطباطبائی فر

19.

تخمین پارامترهای معادلات نفوذ توسط خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
محمدحسین محمدی؛ حسینقلی رفاهی

20.

تهیه نقشه فیزیوگرافیک خاک با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره لندست با روش بصری (منطقه قزوین)

دوره 1، شماره 0، زمستان 1357
حسینقلی رفاهی؛ ایرج صدیقیان

21.

کاربرد مدل کامپیوتری ANSWERS برای محاسبه رواناب و تخمین فرسایش و رسوب در اراضی شیبدار کشاورزی حوزه آبخیز گرگان رود و مقایسه آن با سایر روشهای متداول

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
مرتضی پوزش شیرازی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی

22.

مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، بهار 1383
منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها

23.

مقایسه تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی و اسیدی ایران

1و2و3، شماره 0، بهار 1359
حسینقلی رفاهی

24.

مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC و MUSLE در برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز درکه در شمال تهران

دوره 34، شماره 3، بهار 1382
احمد سرخوش؛ حسینقلی رفاهی؛ محمود عرب خدری؛ مجتبی پاک پرورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.