1.

بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

صفحه 1-46
آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی

2.

بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

صفحه 150-181
منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی

3.

بازتاب دگرگونیِ گفتمانی طبقه ی متوسط ایران در فیلم های اصغر فرهادی

صفحه 47-82
علی شیخ مهدی؛ ارسلان مقدس

4.

از کلیشه تا آموزش

صفحه 83-113
عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده

5.

رمان کُردی و واسازی تاریخ‌نگاری مسلط

صفحه 115-148
جمال محمدی

6.

مشروطیت و ملی گرایی در آثار کمال الملک

صفحه 183-212
رسول اسکندری؛ مهدی حسینی

7.

خوانش جامعه‌شناختی مضامین کاشی‌های تکیة معاون‌الملک

صفحه 213-252
نسترن نوروزی

8.

شناسنامه علمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب