1.

مطالعه امکان‌سنجی مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae Pass. با استفاده از GIS در استان یزد

صفحه 1-10
سعیده السادات فاطمی؛ محمد امین سمیع

2.

بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون

صفحه 11-21
عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی

3.

شناسایی عوامل قارچی مولد لکه‌برگی گوجه‌فرنگی و کنترل بیولوژیکی آنها توسط آنتاگونیست‌های ناحیه ریزوسفر گوجه‌فرنگی در منطقه سیستان

صفحه 23-39
محمد بیدقی؛ ناصر پنجه که؛ راضیه رضایی

4.

کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

صفحه 41-51
ذبیح اله اعظمی؛ راضیه نصیرپور؛ فرناز فکرت؛ حمید رضا علیزاده

5.

بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان

صفحه 53-62
سونیا سیفی؛ امین صادقی؛ حامد غباری

6.

اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

صفحه 63-72
مریم راشکی؛ مژده اسمعیل بیگی

7.

بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه بیمارگر گیاهی

صفحه 73-82
مهسا شمس؛ بهار شهنواز

8.

کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 83-92
فرخنده امینی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری

9.

تأثیر بیوفیلم تولید شده توسط ریزوباکتری‌های پروبیوتیک گیاهی بر کلنیزاسیون ریشه و رشد گیاه گندم

صفحه 93-102
مریم خضری

10.

تولید دو قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با کشت دو مرحله‌ای بر روی مواد طبیعی

صفحه 103-109
ضرغام بی غم؛ رضا طلایی حسنلویی

11.

فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای

صفحه 111-119
مهدی بهنامیان؛ زیور نجفی؛ مهدی داوری؛ سارا دژستان

12.

اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 121-125
زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب