1.

شکل بندیِ آرمانِ برنامه ریز: خوانشی لاکانی از فرآیند آموزشِ برنامه ریزی و هویتِ برنامه ریز

صفحه 5-18
محمد حسین شریف زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

2.

مدلی برای تعیین تراکم ساختمانی مطلوب محله با تأکید بر عوامل فرهنگی (مطالعه موردی: محله‌های ایران و تختی ـ منطقه 12 تهران)

صفحه 19-32
محمد مهدی عزیزی؛ فاطمه جمال‌آبادی

3.

جستاری در کاربرد دفترچۀ فرایند به عنوان ابزاری کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری

صفحه 33-44
حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده

4.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

5.

بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی (موردپژوهی: محله قره باغیها در تبریز)

صفحه 55-68
محمدتقی پیربابایی؛ مینو قره بگلو؛ زهرا علی نام

6.

تحلیل رابطه بین کیفیت فضای میانی و کیفیت های انسانی- محیطی مورد پژوهی مجتمع های مسکونی شهر شیراز

صفحه 69-80
مژگان ساسانی؛ علیرضا عینی فر؛ حسین ذبیحی

7.

بهینه‌سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس‌های آموزشی

صفحه 81-92
محمد‌جواد مهدوی‌نژاد؛ منصوره طاهباز؛ مهناز دولت‌آبادی

8.

رد پای امام رضا (ع) در باغ قدمگاه نیشابور «کاری از شیخ بهایی به دستور شاه عباس اول از طراحی تا مفهوم»

صفحه 93-108
مجتبی رضازاده اردبیلی؛ زهره فاضل‌زاده تمام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب