1.

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

صفحه 1-13
زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی

2.

مطالعۀ تطبیقی و جامعه‌شناختی دو نگاره از کتاب جامع التواریخ رشیدی و ظفرنامۀ تیموری

صفحه 15-25
الهه السادات بزرگی؛ زهرا رهبرنیا

3.

کارستان هنری محمد باقر

صفحه 27-37
یعقوب آژند

4.

گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری

صفحه 39-47
کامران افشار مهاجر؛ طیبه بهشتی

5.

مقایسۀ تطبیقی دو نگارۀ راجستانی و گورکانی هند، شری راگا و جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی، از نگاه زیبایی‌شناختی و نمادشناختی

صفحه 49-58
مصطفی رستمی؛ یاسمن یوسفی

6.

زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

صفحه 59-72
فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی

7.

بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

صفحه 73-84
زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره

8.

طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و روش رگرسیونی (مطالعۀ موردی: خودکار تحریری)

صفحه 85-95
پروین عبداللهی؛ نرگس النچری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب