1.

زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان

حسین رحیم‌پوربناب؛ حسن کاظمی

2.

ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان

سهراب شهریاری؛ رضا موسوی حرمی؛ بهنام رحیمی

3.

نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

داریوش اسماعیلی؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ لیث مدحج

4.

بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران

عزت ا.. کاظم زاده؛ مجید نبی بیدهندی؛ سید صالح هندی

5.

مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضة آبریز بندگلستان، جنوب غرب مشهد

موسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسداله؛ غفوری، محمد؛ خانه باد، محمد

6.

مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون‏سازی داده‏های زلزله

محمود میرزایی؛ محمدرضا قیطانچی

7.

بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها

فاطمه واعظ جوادی؛ محمد قویدل سیوکی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

8.

تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی، در یکی از مخازن کربناته ایران

محمد محمدنیا؛ محمدرضا ‌رضایی

9.

توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی)

محمد حسین آدابی؛ مریم میرشاهانی

10.

معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه اینتریور غربی(Western Interior) درداکوتای جنوبی

فاطمه هادوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب