1.

تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان

صفحه 1-12
زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

2.

اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

صفحه 13-25
رقیه امینیان؛ شهرام محمدی ده چشمه؛ سعدالله هوشمند؛ محمود خدام باشی؛ کریم نوزاد نمینی

3.

بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود

صفحه 27-40
محسن ابراهیمی؛ محمد گلباشی؛ محمدرضا بی همتا؛ عبدالهادی حسین زاده؛ منیژه خیالپرست

4.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در اقلیم سردسیر و معتدل ایران

صفحه 41-49
مسعود بخشایشی قشلاق

5.

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا

صفحه 51-60
رئوف سید شریفی؛ میر ناصر سیدی؛ محمد ضعیفی زاده

6.

بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته

صفحه 61-73
فریبا میقانی؛ سید محمد میروکیلی؛ محمد علی باغستانی

7.

بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم های رطوبتی خاک

صفحه 75-88
زهرا مهرابی زاده؛ پرویز احسان زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب