1.

برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد

2.

تعیین زمان آبیاری لوبیا چیتی براساس آتمومتر نوع پیچ وتطبیق آن با پتانسیل آب در برگ

مهرداد محلوجی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهادموسوی

3.

برآورد مؤلفه های واریانس-کواریانس وپارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز

امیررشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی

4.

خصوصیات فنوتیپی استرین های ایرانی Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al., عامل باکتریائی بیماری آتشک درختان میوه سیب،گلابی وبه

محمدرضا افیونیان؛ مجتبی محمدی؛ حشمت ا... رحیمیان

5.

اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

علیرضاطالعی؛ کاظم پوستینی؛ سعیددوازده امامی

6.

بررسی ترجیح میزبانی تریپس توت Pseudodendrothrips mori Niwa(Thy;Thripidae) در شرایط مزرعه وآزمایشگاه

کیوان اعتباری؛ جلال جلالی سندی؛ محمدرضا تک سخن

7.

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

بهروز مصطفی زاده؛ علی حسین معیدی نیا

8.

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

جعفراحمدی،؛ رجب چوگان؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی

9.

تولید خمیراز کیلکا چرخ شده و تعیین زمان ماندگاری آن در زیر صفر درجه سانتی گراد

سهراب معینی؛ رقیه سکوتی

10.

بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری،

11.

بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم

12.

آثار محیطهای کشت حاصل از پوست درخت،ضایعات چای،پوست برنج و آزولا به عنوان جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفری پا کوتاه ("Golden Boy"Togetes patula )

احمدخلیقی؛ محمدنقی پاداشت دهکائی

13.

بررسی تأثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه وبرخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت

آیدین حمیدی،؛ ناصر خدابنده؛ عادل دباغ محمدی نسب

14.

آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی

15.

تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا چشم بلبلی استان همدان به روش in vivo و ترکیب شیمیایی بوته آن

محمدمهدی طباطبایی؛ حسن علی عربی؛ علی نیکخواه؛ سیدرضا میرایی آشتیانی

16.

اثر شاخص نیتروژن محلول های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک

مجتبی دلشاد؛ مصباح بابالار؛ عبدالکریم کاشی

17.

کاربرد مدل کامپیوتری ANSWERS برای محاسبه رواناب و تخمین فرسایش و رسوب در اراضی شیبدار کشاورزی حوزه آبخیز گرگان رود و مقایسه آن با سایر روشهای متداول

مرتضی پوزش شیرازی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی

18.

اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

محمدرضا امداد؛ حسین فرداد

19.

اثرخشکی کوتاه مدت بر توزیع مواد پرورده وتقسیم شیمیایی آنها در گندم در مرحله پرشدن دانه

علی احمدی

20.

ارزیابی آثار رفاه اقتصادی وکارایی سیاست غذای ارزان در ایران

سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب