1.

بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی

منصور محمدی دینانی؛ احمد اکبری

2.

بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

علی اکبر عبادی؛ احمد معینی؛ رضا بزرگی پور

3.

جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن آوری های دامپروری در استان آذربایجان شرقی

احمد رضوانفر

4.

بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران

جمال جوانمردی؛ حسین لسانی؛ عبدالکریم کاشی

5.

خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی

6.

اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی

رضا امید بیگی؛ سیدمحمد فخر طباطبایی؛ تقی اکبری

7.

انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود

عزت اله فرشادفر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ عباسعلی امام جمعه

8.

پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار

علی اکبر صفری سنجانی؛ شاپور حاج رسولیها

9.

پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده

10.

ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای

کورش وحدتی؛ احمد خلیقی

11.

تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr ›

محمد رضا چایی چی؛ سید محمدضا احتشامی

12.

ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی›

حسین فرازمند؛ غلامرضا رسولیان؛ خلیل طالبی جهرمی

13.

کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز

علی رضا نیکوئی؛ جواد ترکمانی

14.

بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان

حمید آماده؛ محمود دانشور کاخکی؛ مجید کوپاهی

15.

تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمدرضا قنادها

16.

مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

حسین فرداد؛ حسین جودکی

17.

تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

محمد مرادی شهر بابک

18.

بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان

19.

کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.›

محمدرضا سیاهپوش؛ محمدتقی آساد؛ یحیی امام؛ عباس سعیدی؛ منوچهر خرد نام

20.

غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko)

بهرام شکاریان؛ غلامرضا رسولیان؛ پروانه آزمایش فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب