1.

معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم

حمیده معرفت

2.

راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری

عباسعلی رضایی

3.

کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان

سید محمد علوی

4.

اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی

حسین فرهادی

5.

باز خورد گفتاری در کلاس نگارش

فهیمه معرفت

6.

مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف

محمد علی سلمانی ندوشن

7.

بوف کور و خشم و هیایو

بهرام مقدادی

8.

زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

سید محمد مرندی

9.

جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر

مریم بیاد

10.

یوسف در کوه آرارات

جاوید قیطانچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب