1.

زنان پشت پرده و زنان پیشِ رو؛ عوامل اِعمال قدرتِ سیاسی توسط زنان هخامنشی

صفحه 1-26
فاطمه کاملی

2.

سیمای ایرانشهر ساسانی در سدۀ چهارم میلادی در منابع رومی: تصویرسازیِ دوگانۀ مسیحی‌-پاگانی از شرق

صفحه 27-60
بهرام روشن ضمیر

3.

جایگاه تاریخ جدیدِ زوسیموس در تاریخ شاهنشاهی ساسانی

صفحه 61-85
محمد حیدرزاده

4.

نقش دین و سنت در روابط خارجی ایران در دورۀ خسرو انوشیروان و تأثیر آن بر نگاه بیگانگان

صفحه 87-101
امین بابادی

5.

جایگاه تاریخ‌نگاری راحةالصدور و آیةالسرور راوندی در میان متون تاریخی عصر سلجوقی

صفحه 103-124
عبدالرضا کلمرزی

6.

روابط خزران و اعراب در دوران امویان و عباسیان

صفحه 125-138
محمت چُگ (نویسنده)؛ مهسا محمد (مترجم)؛ سیما نصراللهی (مترجم)

7.

پرونده میرزا ملکم‌خان: چهره میرزا ملکم‌خان در نشریات ارمنی و روسی؛ دربارۀ مسئلۀ نمایش‌نامه‌های میرزا ملکم‌خان

صفحه 139-164
آرام بوداغیان (نویسنده)؛ تورج خسروی (مترجم)؛ عارفه کنی‌فرد (مترجم)

8.

پرونده میرزاملکم‌خان: دگربار درباره نویسندگی ملکم‌خان

صفحه 165-170
آرام بوداغیان (نویسنده)؛ تورج خسروی (مترجم)؛ عارفه کنی‌فرد (مترجم)

9.

پرونده میرزاملکم‌خان: میرزا ملکم‌خانِ ارمنی؛ سفیرِ ایران در لندن

صفحه 171-175
محمدبیگ شاختاختینسکی (نویسنده)؛ تورج خسروی (مترجم)

10.

شناسنامهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب