1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل رابطة پایداری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کلان‌شهر اهواز

صفحه 237-257
سعید امانپور

3.

سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

صفحه 259-278
کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت‌اله فرهودی؛ محمدرضا معمارزاده

4.

تحلیل نقش قابلیت پیاده‌روی در ارتقای سرمایۀ اجتماعی محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های کلان‌شهر تهران)

صفحه 279-297
محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ فرزانه ساسان‌پور؛ مهسا نوروزیان؛ علی شماعی

5.

بررسی تناسب زیرساخت سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین و تحلیل شبکۀ فازی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 299-325
حسن محمودزاده؛ محمد صمدی؛ مهدی هریسچیان

6.

ارزیابی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس رویکرد بازآفرینی پایدار (مطالعۀ موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد)

صفحه 327-345
نجمه ایزدفر؛ محمدرضا رضایی؛ حمید محمدی

7.

تخمین قیمت آپارتمان با استفاده از رگرسیون خطی و وزن‌دار جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

صفحه 347-369
جواد کوه پیما؛ میثم ارگانی؛ نجمه نیسانی سامانی

8.

تحلیل مکانی و ارزیابی فضاهای شهری از منظر شهر دوستدار سالمند (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

صفحه 371-389
علی حسینقلی زاده؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ مهسا نخستین روحی؛ فخرالدین حاجیلو

9.

تبیین اصول، ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

صفحه 391-413
محمود جمعه پور؛ سیده شبناز اتحاد؛ فرشاد نوریان

10.

تحلیلی بر اثربخشی اجتماعی توسعۀ فضاهای عمومی در بافت مرکزی شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه سبزه‌میدان شهر زنجان)

صفحه 415-443
محمدتقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی؛ مریم رحمانی

11.

تعیین و تشخیص عوامل مؤثر در طراحی سازمان هوشمند برای مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهرداری مشهد)

صفحه 445-467
رستم صابری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب