1.

اثربخشی راهکارهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی برای کنترل فرونشست (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی ورامین)

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1735-1751
مجتبی زنگنه؛ مهدی سرائی تبریزی؛ امیر خسروجردی؛ علی صارمی

2.

ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 467-479
خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی

3.

ارزیابی بحران فرونشست زمین و پیشروی آب شور دریا در آبخوان دشت میناب

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 223-238
رضا جمور؛ مهدی ایل بیگی؛ مسعود مرسلی

4.

ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه‌خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 137-151
بهاره على دادیانى؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان؛ افشین اشجع اردلان؛ سید کیوان حسینی

5.

امکان‌سنجی شناسایی چاه‌های با پتانسیل ماسه‌دهی زیاد با استفاده از نقشه‌های فرونشست (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2413-2427
سارا فکوری؛ محمد بی جن خان

6.

بررسی فرونشست شمال شرق ایران از طریق برآورد بردار سرعت و عدم‌قطعیت ایستگاه‌های دائمی GPS

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-51
سیدامین قاسمی خالخالی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ روح‌اله کریمی

7.

به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 111-126
نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد

8.

پهنهبندی گسترة خطر فرونشست زمین در دشت مرکزی استان البرز با بهره گیری از تکنیک تداخل سنجی راداری و الگوریتم تحلیل چندمعیارۀ ARAS

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 353-371
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فعال نذیری؛ پیروزی الناز

9.

تعیین میزان فرونشست زمین در محدوده مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 169-183
سمیه عمادالدین؛ ویدا شاهی؛ صالح آرخی؛ مریم آق آتابای

10.

دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-72
محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی

11.

روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش دوم: بررسی وضعیت جهان و ایران)

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 407-427
محمدمهدی رسولی؛ المیرا ولی‌پور؛ حامد کتابچی

12.

مدل‌سازی فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و هوش مصنوعی

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 429-448
زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالیباف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا

13.

مطالعه نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی هویزه-خرمشهر

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1555-1565
رضا امین فر؛ احمد لندی؛ سعید حجتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب