1.

اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-55
مینا باشماغی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی

2.

ارزیابی آسیب‌پذیری پارک ملی گلستان در جهت توسعة پایدار با استفاده از مدل DPSIR

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-37
بیتا باهری؛ سولماز دشتی

3.

ارزیابی اثر وضعیت رطوبت مادة سوختنی بر گسترش و رفتار آتش در پارک ملی گلستان

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 799-813
رقیه جهدی؛ علی اصغر درویش صفت؛ وحید اعتماد

4.

ارزیابی تأثیرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک جاده‌ای بر جامعۀ پرندگان در پارک ملی گلستان

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 435-447
شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته

5.

ارزیابی زیستگاه دارکوب سرسرخ (Dendrocopos medius) در پارک ملی گلستان

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 303-315
حسین وارسته مرادی

6.

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
مهندس عباس پهلوانی

7.

استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی در مدیریت تعارضات انسان و گوشتخواران بزرگ‌جثه در پارک ملی گلستان (با تأکید بر شبکة اطلاع‌رسانی)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 29-43
زهرا ابراهیمی منفرد؛ سید حامد میرکریمی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ محمود صوفی

8.

استفاده از متریک اندازه مؤثر شبکه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش‌های جنگلی محدودة اثر جاده در پارک ملی گلستان

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 15-20
لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم

9.

بررسی شاخص نمو گنادی سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 43-47
آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه

10.

بررسی عادات و ارجحیت غذایی گونة ماهی غیربومی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) در رودخانة پارک ملی گلستان

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 173-184
اصغر عبدلی؛ جواد میردار

11.

بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی

12.

تأثیر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات اکوسیستم‌های مرتعی در بخش جنوبی پارک ملی گلستان، ایران

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 755-767
اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری؛ رقیه جهدی

13.

زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب