1.

ارتقاء تفکیک‌پذیری نتایج حاصل از برگردان دو‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-130
مجید جمیع؛ بهروز اسکوئی

2.

استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-77
بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند

3.

اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383
مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا

4.

بررسی جدایش فاز قطبش‌های گوناگون داده‌های زمین مگنتوتلوریک در محیط‌های ناهمسانگرد الکتریکی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
منصوره منتهائی؛ بهروز اسکوئی

5.

بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 161-174
بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان

6.

بررسی علل زایش دریاچه هویر (البرز مرکزی) براساس داده‌‌های مگنتوتلوریک

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-110
بهروز اسکویی؛ صفیه امیدیان

7.

بررسی مرز لایه‌‌‌ها و توده‌‌های زمین‌گرمایی منطقۀ سبلان با استفاده از برگردان دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 97-108
میلاد تکلو؛ بهروز اسکویی؛ سهیل پرخیال

8.

بررسی معیار معرفی‌شده در کد WALDIM به‌منظور شناسایی ناهمسانگردی الکتریکی در ساختارهای زمین‌شناسی پیچیده؛ مطالعة موردی: حاشیة قاره‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 219-228
منصوره منتهایی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی

9.

بررسی‌های مگنتوتلوریک و رادیومگنتوتلوریک، مثالی از جزیره میدسومار سوئد

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-21
بهروز اسکویی؛ آیدا هوشیاری‌فر

10.

تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-324
احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی

11.

تعیین ساختار هدایت ویژه پوسته زمین در یک حاشیه قاره‌ای با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389
منصوره منتهایی؛ هاینریش براسه؛ بهروز اسکویی

12.

تفسیر داده‌‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌‌گرمایی سبلان واقع در شمال غرب ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390
غلامعباس فنائی خیرآباد؛ بهروز اسکویی

13.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 355-367
بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند

14.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-248
بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی

15.

تفسیر دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌گرمایی تراواله در ایتالیا

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389
بهروز اسکویی؛ آدله منزلا

16.

تفسیر یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان ژئوترمال تراواله در ایتالیا

دوره 32، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-16
بهروز اسکویی

17.

تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386
احمدعلی بهروزمند؛ بهروز اسکوئی

18.

تفسیر یک‌بُعدی و دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور تشخیص ساختارهای زمین‌شناسی زیرسطحی در امتداد یک نیم‌رخ شرقی-غربی در منطقه اراک

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
سیدمسعود انصاری؛ بهروز اسکویی؛ مارتین آنسورس

19.

تفسیر یک‌بُعدی و دو‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
عیسی منصوری کرمانشاهی؛ بهروز اسکویی

20.

شناسایی گسل‌های جنوب آتش‌فشان سبلان روی نیم‌رُخ مقاومت ویژه حاصل از وارون‌سازی داده‌‌‌‌های مگنتوتلوریک

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-65
میلاد تکلو؛ بهروز اسکویی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی

21.

کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف مخازن زمین‌گرمایی با مثالی از ایسلند

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-106
بهروز اسکویی؛ سیدمسعود انصاری

22.

مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387
بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند

23.

وارون‌سازی دو و سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور اکتشاف ساختارهای هیدروکربنی در میدان نفتی سه‌قنات، جنوب‌غربی ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 575-586
بهروز اسکوئی؛ عیسی منصوری؛ لاوست پدرسن؛ رحمان جواهریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.