1.

ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر مقصود خیام؛ دکتر داود مختاری کشکی

2.

بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی وتغییرات مسیر زاینده رود در آن

دوره 56، شماره 3، دی 1382
سعید سلطانی کوپائی

3.

بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاری مورفومتری شبکه‎ی زهکشی در چهار حوضه‎ی آبخیز در زاگرس

دوره 43، شماره 76، مهر 1390، صفحه 51-70
شهرام بهرامی؛ مهران مقصودی؛ کاظم بهرامی

4.

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی

5.

تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی

دوره 41، شماره 70، آذر 1388
الهه شفیعی؛ سید احمد علوی؛ نصیر نادری میقان

6.

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 191-206
امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی

7.

شناسایی و تحلیل سیستماتیک غارها (مطالعة موردی: 16 غار در استان خراسان شمالی)

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 531-555
تیمور جعفری؛ رضا ارجمندزاده

8.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

9.

کاربرد شاخص‌های مورفوتکتونیکی در تحلیل مخاطرات زمین‌لغزش در راه‌آهن ناحیۀ لرستان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 51-66
امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق ونینی؛ محسن احتشامی معین آبادی

10.

نقش سنجش از دور و بررسی‌های میدانی در تجزیه و تحلیل‌های مورفوتکتونیکی: مطالعه موردی زلزله بم

دوره 39، شماره 8، دی 1386
سید کاظم علوی پناه؛ محمدصدیق قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب