1.

آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تأکید بر دختران دانشجو)

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 25-45
طیبه فردوسی؛ مهدی آقاپور

2.

بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 155-180
بهرام رنجبریان؛ کاظم ذبیح زاده؛ مجتبی براری

3.

بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 265-286
اکبر زارع شاه آبادی؛ مستانه بلگوریان

4.

بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 29-44
علیرضا بخشایش

5.

بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

6.

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-408
نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

7.

تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط مشارکت دانشجویان دختر به ورزش همگانی (مطالعة موردی دانشگاه پیام‌نور کرمان‌)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 365-388
کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

8.

چالش‌های جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دختر (ارائۀ یک نظریۀ زمینه ای)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-72
سید محمدصادق مهدوی؛ محمدرضا محمدجانی

9.

سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-134
سیدجواد امام جمعه زاده؛ حوا ابراهیمی پور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان

10.

سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 251-264
سجاد بشرپور؛ آزاده عباسی؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ سجاد علمردانی صومعه

11.

مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه ‏های روان‌شناختی و فعال‌سازی رفتاری بر امید در دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 293-312
زهره قدرتی اصفهانی؛ اعظم مرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب