1.

ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82
محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی

2.

تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 261-249
فریبا عسکریان؛ نجف آقایی؛ محمد امین بایزیدی

3.

نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 147-133
محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب