1.

انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 101-120
زهر ابوالحسنی چیمه

2.

بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 57-75
حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری

3.

بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 11، شماره 35، اسفند 1385
امیر حسینی؛ قیصر مهرابی

4.

تدریس تطبیقی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکترمجتبی رحماندوست

5.

تعهد به فعل ثالث

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمد طاهر کنعانی

6.

تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی

دوره 10، شماره 26، آبان 1384
ماندانا صدرزاده؛ هما لسان پزشکی

7.

جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 733-752
علیرضا یزدانیان

8.

ساخت فعل در زبان بلخی

دوره 1، شماره 1، آذر 1389
محمود جعفری دهاقی

9.

طرز انوری در غزل‌ها و رباعی‌ها، با تکیه بر ویژگی‌های نحوی کلام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ سمیه رجبی

10.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 429-450
محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

11.

محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 440-421
زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی

12.

مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
امیر حسینی؛ مریم هنرور

13.

ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر روشنعلی شکاری

14.

نگاهی به تاریخچه دانش صرف و نقد و بررسی کتاب شافیه اثر ابن حاجب

3و4، شماره 164، آذر 1381
دکتر سید بابک فرزانه

15.

نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
امیر حسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب