1.

اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 341-351
صدیقه اشتری؛ قدرت اله صباحی؛ خلیل طالبی جهرمی

2.

ارزیابی اثرگذاری‌ میزان کشندگی ترکیبات آبامکتین، استامی‌پرید و ایندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم‌های مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-81
جواد خوشابی؛ قدرت اله صباحی؛ ایمان شریفیان

3.

بررسی آنزیمی حساسیت جمعیت‌های مختلف شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) نسبت به دو حشره‌کش اسپیروتترامات و فلونیکامید

دوره 52، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 135-147
مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی

4.

بررسی مقاومت مراحل مختلف رشدی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) نسبت به حشره کش اسپیروتترامت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 59-75
مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی؛ علیرضا بندانی؛ عزیز شیخی گرجان

5.

بررسی مهار کرم میوه خوار گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner) با تلفیق حشره کش های شیمیایی و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) در شرایط مزرعه‌ا‌ی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 301-315
اردوان مردانی؛ قدرت اله صباحی؛ عزیز شیخی گرجان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب