1.

آنالیز تغییرشکل زمین بر مبنای هندسه ذاتی رویه تحقیق موردی: آنالیز تغییرشکل شبکة ژئودینامیک کشور در فاصلة زمانی 1999 تا 2005

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 125-146
علیرضا آزموده اردلان؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی روفیان نایینی

2.

اعتبار‌سنجی مدل‌های جهانی کشند اقیانوسی در نواحی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نتایج حاصل از کشندسنج‌های ساحلی

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 205-214
حسین زمردیان؛ علیرضا آزموده اردلان؛ نسرین خدابخش شهرستانی

3.

بازیابی شکل موج‌های بازگشتی مأموریت ارتفاع‌سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به‌منظور پایش تراز سطح آب‌های درون‌سرزمینی (مطالعه موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 467-483
آرش طایفه رستمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ شیرزاد روحی؛ امیرحسین پورمینا

4.

برآورد کمترین مربعات بایاس داده‌های واقعی فاصله‌یابی بین زوج‌ماهوارة GRACE و تولید نسخة جدیدی برای فایل‌های KBRL1B-X براساس مشاهدات GPS

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388
حسن هاشمی فراهانی؛ علیرضا آزموده اردلان

5.

بررسی فرونشست شمال شرق ایران از طریق برآورد بردار سرعت و عدم‌قطعیت ایستگاه‌های دائمی GPS

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-51
سیدامین قاسمی خالخالی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ روح‌اله کریمی

6.

بررسی قابلیت مدل سستامینن مدل‌سازی خطای وَردسپهری (تروپوسفری) در تصحیح مشاهدات GPS

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
بیژن شورچه؛ علیرضا آزموده اردلان

7.

پتانسیل جزر و مدی و تغییر شکل پوسته‌ای حاصل از آن مطالعه موردی: جابجایی پوسته در ایران

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 127-140
علیرضا آزموده اردلان؛ بهنام حضرتی صومعه

8.

پیشنهادی برای محاسبة مستقیم تانسور کرنش از راه تغییرات طول‌ها و زاویه‌ها بررسی موردی: محاسبة تغییر شکل شبکة ژئودینامیک کشور

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388
علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی روفیان نایینی

9.

تعیین بی‌هنجاری‌‌ هوای آزاد درسطح دریای عمان براساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی‌‌ ماهواره‌‌ای

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-16
عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان

10.

دقت محاسباتی مورد نیاز در ارزیابی مدل های ژئوپتانسیلی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402
مهدی مسیب زاده؛ روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان

11.

کاربرد روش عکس‌العمل محلی با تابع وزنی در تعیین توپوگرافی سطح دریا، بررسی موردی: خلیج ‌فارس

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388
محمدرضا صلواتی‌زاده؛ علیرضا آزموده اردلان

12.

مدل‌سازی جزرومد در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و تایدگیج‌های ساحلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
علیرضا آزموده اردلان؛ محمدجواد طوریان

13.

مدل‌سازی سه‌بُعدی چگالی پوسته، بررسی موردی: ایران

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 123-136
علیرضا آزموده اردلان؛ داوود زمزم؛ محمدعلی شریفی

14.

مقایسة تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرندة GNSS

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 123-133
علیرضا آزموده اردلان؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدهادی رضوانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب