1.

برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی متحرک با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و روش تلفیقی شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمدحسین امید

2.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

3.

تسطیح اراضی: روش جدید بر اساس شبکه بندی مثلثی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
صلاح کوچک زاده؛ احسان روشنی

4.

تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای)

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
صلاح کوچک زاده؛ محمد جواد منعم؛ شهرام کسب دوز

5.

حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه

6.

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
صلاح کوچک زاده؛ فرشته باقری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب