1.

برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی متحرک با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و روش تلفیقی شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک

دوره 37، شماره 1، بهار 1385
عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمدحسین امید

2.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

3.

تسطیح اراضی: روش جدید بر اساس شبکه بندی مثلثی

دوره 37، شماره 7، تابستان 1385
صلاح کوچک زاده؛ احسان روشنی

4.

تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای)

دوره 2، شماره 0، بهار 1378
صلاح کوچک زاده؛ محمد جواد منعم؛ شهرام کسب دوز

5.

حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان

دوره 32، شماره 4، تابستان 1380
صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه

6.

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
صلاح کوچک زاده؛ فرشته باقری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.