1.

اعتماد به جنس مخالف در میان جوانان شهر تهران

صفحه 1-22
فاطمه جلیلی؛ سوسن باستانی؛ فاطمه نصراصفهانی

2.

رویکرد نهادی و تحلیل سیاست‏های رفاهی در ایران معاصر

صفحه 23-56
غلامرضا غفاری؛ خیام عزیزی مهر

3.

بررسی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران از منظر تحلیل گفتمان

صفحه 57-78
حمزه نوروزی؛ علیرضا کریمی

4.

تبیین جامعه‏ شناختی گرایش زنان به دست‏فروشی (مطالعة موردی زنان دست‏فروش در مترو)

صفحه 79-112
سهیلا صادقی فسایی؛ سمیه آجورلو

5.

عوامل فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر عدم دست‏یابی زنان دانشگاهی به سطوح عالی مدیریت مطالعه موردی: زنان مدیر دانشگاه تهران

صفحه 113-160
امیلیا نرسیسیانس؛ منصوره افقهی

6.

رابطة یک‏جانشینی و نظام خویشاوندی

صفحه 161-186
منیژه مقصودی؛ زهره انواری

7.

تبیین جامعه ‏شناختی رابطة سرمایة اجتماعی/ فرهنگی و اثربخشی آموزشی معلمان (مطالعة موردی: دبیران دبیرستان‏های شهر سنندج)

صفحه 187-221
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ زهراالسادات سلیمان زاده

8.

بررسی مقایسه‏ ای رضایت از سالمندی در بین سالمندان آسایشگاه و سالمندان ساکن در خانه در شهر کاشان

صفحه 223-262
محسن نیازی؛ اسداله بابایی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب