1.

کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه

صفحه 87-96
حسین رنجبر اقدم؛ محمد رضا عطاران

2.

تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار

صفحه 97-104
ژیلا دلخواه؛ کیوان بهبودی

3.

بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

صفحه 105-116
سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده

4.

کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی

صفحه 117-126
سمیه مختاری؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

5.

کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم

صفحه 127-137
وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ مرتضی قربانی

6.

مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5

صفحه 139-150
آرزو لگزیان؛ روح اله صابری‌ریسه؛ پژمان خدایگان

7.

فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز

صفحه 151-164
فرانک میرزایی؛ محمد امین سمیع؛ حسین الهیاری

8.

بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

صفحه 165-172
فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب