1.

ارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخزدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زراعی (Hordeum vulgare L)

صفحه 1-10
مریم بهی؛ امید سفالیان؛ مجید شکرپور؛ علی اصغری؛ سعید خماری؛ بهنام فیروزی

2.

صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

صفحه 11-22
احمد جعفرنژاد؛ حسین آقایی؛ گودرز نجفیان

3.

بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

صفحه 23-32
محبوبه حاجی زاده حسین آبادی؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین دشتی؛ محمد حسین شمشیری؛ علی تاج آبادی پور

4.

ارزیابی صفات زراعی و عملکرد کیفی دانه در برخی ارقام زمستانۀ برتر کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 33-42
معرفت مصطفوی راد؛ مجید آزادمرزآبادی؛ سکینه فرجی

5.

بررسی روابط صفت‌های کمی و کیفیت الیاف و تنوع آن در ارقام تتراپلوئید پنبه

صفحه 43-50
موسی الرضا وفایی تبار

6.

بررسی سیتوژنتیکی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی‌های برگشتی پنبه‌های بومی سمنان و شهرضا با گونۀ Gossypium arboreum

صفحه 51-58
زهرا هراتی؛ موسی الرضا وفایی تبار

7.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-6


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب