1.

استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار

ژاله میر عبدالباقی؛ علی نیکخواه

2.

اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم

کاظم پوستینی؛ سعید زهتاب سلماسی

3.

اثرات غذایی سطوح مختلف کنجاله زیتون روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده

علی نیکخواه؛ احمد قربانی

4.

اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9

مصباح بابالار؛ احمد احمدی

5.

پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان)

حسن رحیمی؛ شایان قطبی

6.

کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

محمد رضا نادری در باغشاهی؛ محمدرضا خواجه پور

7.

نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان

رحمت فردوسی؛ سعید یزدانی

8.

معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

قربانعلی نعمت زاده؛ حبیب ا... عارفی؛ رضا امانی؛ رمضان مانی

9.

بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

تیمور سهرابی؛ فرداد فتح اله زاده

10.

طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمد نبی سربلوکی

11.

شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سر بلوکی

12.

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

رحیم هنر نژاد؛ مرداویچ شعاعی دیلمی

13.

بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی

بایزد یوسفی؛ حمداله کاظمی اربط؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمدمقدم

14.

معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها

علیرضا طلایی؛ علی ایمانی

15.

بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت

سعیدخاوری خراسانی؛ حسن زینالی؛ علیرضا طالعی؛ احمدبانکه ساز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب