1.

رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ داریوش خواجوی

2.

تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی

3.

تأثیر تکالیف تداخلی با دوره های زمانی مختلف بر افت گرم کردن در سـرویس والیبال

حسن محمدزاده؛ سعید قربانی؛ مجید وصالی

4.

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی

طاهر بهلکه؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی

5.

مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران

محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ مریم عبدالشاهی؛ رضا غلامعلی زاده؛ محمود صفری

6.

تأثیر مصرف ناپروکسن بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک

بختیار ترتیبیان؛ کمال عزیزبیگی بوکانی

7.

بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده

مهرعلی همتی نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد متقی طلب؛ طاهر افشارنژاد؛ عذرا میرکاظمی

8.

تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی

9.

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعة موردی شهروندان 29 – 15 سالة شهر بابل)

محمود شارع پور؛ علی حسینی راد

10.

تأثیر مصرف مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

عیدی علیجانی؛ زهرا حسینی

11.

بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار

حسین طالبیان نیا؛ امیر احمد مظفری؛ بهزاد مرتضایی

12.

رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی

ابراهیم سلمانی دستجرد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب