1.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه¬گی

2.

روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی توکلی

3.

آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری

معصومه آمیغ پی؛ بهزاد وثوقی؛ مریم دهقانی

4.

تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا

مهدی حسنلو؛ محمدرضا سراجیان

5.

طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه

محمد سعادت سرشت؛ نیما زرینچه

6.

مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار

7.

طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد

8.

حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

عبدالرضا صفری؛ یحی جمور؛ میثم غنی زاده

9.

توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی

10.

طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

سید عبدا... کیانژاد؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز؛ برات مجردی

11.

کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم

12.

ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب