1.

فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی

میریلا احمدی؛ معصومه داد

2.

هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین

اسفندیار اسفندی؛ شهروز خنجری

3.

تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی

حسن پروان؛ ناهید باقر نصرآبادی

4.

نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی

نرجس خدایی

5.

بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی

پریسا درخشان مقدم؛ فرح نارنجی

6.

نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی)

حسین غلامی؛ علی سعیدی

7.

بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی

علی مداینی اول؛ مژده دهقان خلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب